Allmänna villkor för Företag och dess Användare avseende användandet av webbplatsen www.Invajo.com

Villkoren gäller från och med 8 september 2014

1. Definitioner

INVAJO Företaget Invajo International AB
Webbplatsen www.Invajo.com
Företag Juridisk person med konto på Webbplatsen
Företagskonto Företag som nyttjar Webbplatsen
Användare Person som är inloggad och använder tjänster på Webbplatsen
Biljett Köpt eller kostnadsfri anmälan av Deltagare till ett event
Deltagare Person som deltar på ett event
Betalevent Event som kräver betalning för deltagande

2. Generell information

INVAJO International AB ("INVAJO"), org. nr. 556737-5489, äger, driver och utvecklar webbplatsen www.Invajo.com (”Webbplatsen”) och erbjuder via Webbplatsen Företag (”Företag”) och dess Användare (”Användare”) att använda Webbplatsen för att hantera Event och Deltagare. Användare kan exempelvis, men inte nödvändigtvis eller uteslutande, skapa bokningssidor, skicka inbjudningar, hantera påminnelser, samla in deltagarinformation, hantera betalevent mm. Dessa Allmänna Villkor reglerar förhållandet mellan INVAJO och Företaget samt dess Användare.

a) Distributionsformer

Villkoren omfattar även andra eventuellt förekommande TLD:s (Top Level Domains), t.ex .com, .net, .se, eventuella andra domäner, subdomäner samt alla former av distributionsformer (t.ex. dator, mobiltelefoner, surfplattor) som Användare når Webbplatsen genom. Detta gäller även mjukvara som härrör från Webbplatsen men av tekniska skäl anpassats och modifierats för övriga distributionsformer.

3. Användare och olika användartyper

För att som Företag nyttja Webbplatsen för att skapa och administrera event krävs att Användaren har ett Företagskonto på Webbplatsen. Kontot anses skapat när Användaren godkänt de allmänna villkoren.

Företag som väljer till möjligheten att bli fakturakund, vilket bl.a. innebär möjligheten till fakturering i efterhand, gällande produkter som köps via Webbplatsen av INVAJO har möjlighet till att använda sig av s.k. Kontoadministratörer. En Kontoadministratör kan exempelvis hantera och administrera Företagets kontakt- och faktureringsuppgifter, lägga till och ta bort Användare samt val av företagets grafiska profil och tillhörande bildbank.

Användare som representerar ett Företag, direkt eller indirekt, ansvarar till fullo för dess rätt att representera det aktuella Företaget.

4) Användares användande av Webbplatsen

Användare kan använda Webbplatsen för att skapa Event, bokningssidor, inbjudningar och hantera Deltagare.

Användare ansvarar för allt bild- och textmaterial som Användare väljer att använda på sin inbjudan. Bilder som INVAJO tillhandahåller ansvarar INVAJO för. Användare ansvarar för att informationen inte är felaktig, vilseledande, väcker anstöt eller på annat sätt kan uppfattas som kränkande. Användare och Användares inbjudan får inte göra intrång i tredje parts rättighet eller använda Webbplatsen för att bedriva någonting som är, eller kan uppfattas som, kriminellt. INVAJO kan utan förvarning till Användare stänga av Användare och Användares Event.

Användare väljer själv om ett Event skall vara gratis eller ett Betalevent. Vid Betalevent bestämmer Användare själv pris och antal tillgängliga biljetter/platser. Betalning av biljetter sker genom säker kortbetalning genom tredje part. Betalningen sker till betalleverantören som sedan gör betalning till INVAJO och INVAJO betalar ut pengarna till Företaget fem (5) arbetsdagar efter avslutat Event. Har INVAJO inte erhållit full betalning från betalleverantören äger INVAJO rätt att invänta full betalning innan utbetalning till Användare sker.

För utbetalningar från INVAJO till Företag avseende gjorda betalningar av Deltagare krävs att Företagskontot har korrekt ifyllda utbetalningsuppgifter avseende Företag och Bank.

Användare väljer själv om ett Event är privat eller publikt. För privata Event krävs att inbjudningarna skickas via Webbplatsens inbjudningsfunktionalitet då det ska säkerställa att Inbjudan inte når obehöriga, förutsatt att Användare nyttjar funktionaliteten på korrekt sätt. INVAJO ansvarar aldrig för om Deltagare på ett Event på något sätt röjer information, innehåll eller på annat sätt sprider kännedom om Användares Event.

Misstänker INVAJO att Användare är oseriös, har ett oseriöst uppsåt med sitt Event, har nedsatt betalningsförmåga eller om Eventet på annat sätt kan anses riskera Deltagarnas inbetalda pengar har INVAJO rätt att inte betala ut dessa till Användare och istället återbetala det till Deltagarna. Eventuella kostnader detta medför INVAJO skall Användare stå för.

Användare är skyldig att meddela sina Deltagare via Webbplatsen om ett Event måste ställas in samt omgående meddela detta till INVAJO om det rör ett Betalevent. Har Arrangör, av någon anledning, fått pengar utbetalt i förtid till ett Event som ställts in skall återbetalning ske omgående från Användaren till Deltagaren. Återbetalning skall ske till Deltagare senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Eventet har ställts in. Användaren skall alltid arbeta för att Deltagarnen så snabbt som möjligt får sina inbetalda pengar återbetalade. Har Användaren tillämpat egna villkor för aktuellt event och genom det tillämpat egna regler avseende återbetalningar är detta en relation mellan Användaren och Deltagaren varpå tillämpning och ansvar för betalningens hantering faller på Användaren. Har pengar ej betalats ut till Användaren vid ett inställt event ansvarar INVAJO för återbetalning till Deltagaren. Företaget är skyldig att ersätta INVAJO för samtliga kostnader som kan uppkomma i samband med inställda event, återbetalningar etc. Vid återbetalningar tillkommer även en administrationsavgift till INVAJO om 150 sek/event.

Vid Betalevent tar INVAJO ut en serviceavgift på 2,49%. Serviceavgiften betalas av betalande part om inte Arrangör valt att stå för dessa kostnader. Transaktionsavgift tillkommer på 1,99%. Kort- och transaktionsavgifter betalas av betalande part om inte Användare valt att stå för dessa kostnader. För fakturabetalning tillkommer gällande fakturaavgift.


Användare har fullt ansvar för att säkerställa vad som gäller avseende moms, redovisnings- och skatteregler för aktuellt Event. Om Användare misstänker att stulna kortuppgifter används som betalning till Användares Event skall Användare omgående meddela INVAJO samt i samråd med INVAJO vidta eventuella rättsliga åtgärder.

Användare har möjlighet att skicka meddelanden till inbjudna deltagare via Webbplatsen. Innehåll och omfattning av dessa meddelanden ansvarar Användare för. Användare förbinder sig att inte nyttja dessa meddelanden till annat än sådant som rör aktuellt Event. Användare är medveten om att INVAJO äger rätt att stänga av Användare och Användares Event vid missbruk av meddelandefunktion. Varje Användare ansvarar för att uppge korrekta användaruppgifter.

a) Köp av extra funktionalitet

En Användare kan köpa till extra funktionalitet till sitt event. Det görs bl.a. genom s.k. appar. Om inte Användaren är kopplat till ett Företagskonto med fakturering i efterskott sker betalning direkt med säker kortbetalning i samband med köp. Priset anges innan köpet och i anslutning till aktuell produkt. Efter köpets genomförande görs den extra funktionaliteten tillgänglig på aktuellt event.

5. Privacy Policy

Som Företag och Användare avger du viss information. Du godkänner att INVAJO lagrar och använder denna information för att uppfylla åtagandet gentemot dig som Användare avseende information och support rörande Webbplatsen och dess produkter. Företag och Användare ansvarar för att information om Deltagare hanteras på ett sätt som är förenligt enligt gällande lagar. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag som Invajo International AB samarbetar med och som krävs för att upprätthålla leverans av Webbplatsens funktioner och innehåll. Alla personuppgifter hanteras med största möjliga sekretess och försiktighet.

Du har enligt Personuppgiftslagen (PUL) rätt att ta del av den information om dig vi lagrar. Du kan när som helst meddela INVAJO skriftligen om du vill ta del av de uppgifter vi har registrerade. Om du anser att någonting är felaktigt, ofullständigt eller irrelevant har du rätt att se till att informationen ändras.

För frågor kring personlig information, kontakta Invajo International AB, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Alla betalningstransaktioner som görs skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet.

6. Underhåll av Webbplatsen

INVAJO förbehåller sig rätten till underhåll av tjänsten, vilket kan påverka Webbplatsens tillgänglighet. Tillgängligheten kan även påverkas av sådant som är utanför INVAJOS kontroll. Användare kan inte yrka någon form av ersättning/krav om tillgängligheten till Webbplatsen från tid till annan är begränsad. Det gäller även om Användare anser sig ha lidit någon form av ekonomisk skada som följd av att Webbplatsens tillgänglighet i någon form varit begränsad, ofullkomlig eller bristande.

7. Missbruk av Webbplatsen

Användare får inte själv, eller genom att påverka andra, missbruka nyttjandet av Webbplatsen. Med missbruk avses all verksamhet och/eller agerande som på något sätt strider mot lagar, förordningar samt Webbplatsens syfte och funktion. Exempel på missbruk, men inte uteslutande, är förvanskning, kopiering, spridning av virus, intrång, överbelastning, spam, ofredande, förtal, olaga intrång, automatiska script.

8. Giltighetstid och uppsägning

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare eller till att Användare upphör att vara Användare av Webbplatsen. INVAJO äger rätt att när som helst uppdatera dessa allmänna villkor och kommer vid varje sådant tillfälle att kommunicera information om ändringarna till användaren genom epost och genom information på Webbplatsen 14 dagar innan villkoren tas i bruk. För Användare av Abonnemangskonto träder nya allmänna villkor först i kraft i samband med att abonnemangskontot förlängs för ytterligare avtalsperiod varpå aktuella villkor godkänns.

9. Kontakta INVAJO

Aktuella kontaktuppgifter till INVAJO presenteras på Webbplatsen. Det går alltid att nå INVAJO via info@invajo.com