Investor relations

The following sections are only available in Swedish.
 • Pressmeddelanden
 • Årsstämma 2021
 • Extra bolagsstämma 2021
 • Finansiella rapporter
 • Finansiell kalender
 • Prospekt
 • IPO 2020
 • Bolagsbeskrivning
 • Bolagsstyrning
 • Bolagsordning
 • Styrelse
 • Ledning
 • IR-kontakt
 • Prenumerationstjänst

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandepris
9 SEK per unit, vilket motsvarar 9 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst 2 444 444 units, vilket innebär högst 2 444 444 aktier och högst 2 444 444 teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsbelopp
Invajo tillförs 21 999 996 SEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare 12 222 220 SEK.

Överteckningsoption
Överteckningsoptionen som styrelsen kan nyttja helt eller delvis vid överteckning av Erbjudandet omfattar 220 000 units, där varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 9 SEK per unit och vid fullteckning tillförs Bolaget ytterligare 1 980 000 SEK. Ytterligare 1 100 000 SEK tillförs Bolaget vid fullt nyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1.

Värdering
35,2 MSEK före Erbjudandet.

Teckningsförbindelser
16 MSEK motsvarande 73 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod
14 april 2020 – 28 april 2020.

Offentliggörande av utfall
Omkring den 29 april 2020.

Likviddag
6 maj 2020.

Preliminär första handelsdag
14 maj 2020 på Nasdaq First North.

Minsta teckningspost
600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Alternativt tecka via våra partners
Eminova Fondkommission
Nordnet
Avanza

Invajo Memorandum

Bolagsbeskrivning

Årsstämma 2021

 • Fullmaktsformulär - Invajo Technologies AB (publ)
  Ladda ner
 • Formulär för poströstning - Invajo Technologies AB (publ)
  Ladda ner

Extra bolagsstämma 2021

 • Fullmaktsformulär
  Ladda ner
 • Invajo Technologies AB kallar till extra bolagsstämma med anledning av det planerade förvärvet av EPTI AB
  Ladda ner
 • Information om omvänt förvärv av EPTI
  Ladda ner
 • Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen
  Ladda ner
 • Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagslagen
  Ladda ner
 • Beslutspunkt 7
  Ladda ner
 • Beslutspunkt 12
  Ladda ner
 • Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen för väsentliga händelser
  Ladda ner
 • Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 aktiebolagslagen för apportegendomen
  Ladda ner

Pressmeddelanden

  Finansiella Rapporter

  • Invajo Technologies AB (publ) Delårsrapport, juli – september 2021
   Ladda ner
  • Invajo Technologies AB (publ) Delårsrapport, april – juni 2021
   Ladda ner
  • Invajo Technologies AB (publ) Delårsrapport, januari – mars 2021
   Ladda ner
  • Invajo Technologies AB (publ) Årsredovisning 2020
   Ladda ner
  • Bokslutskommuniké, januari – december 2020
   Ladda ner
  • Delårsrapport januari-september 2020
   Ladda ner
  • Delårsrapport januari – juni 2020
   Ladda ner
  • Revisionsberättelse 2019
   Ladda ner
  • Årsredovisning 2019
   Ladda ner
  • Årsredovisning 2018
   Ladda ner
  • Årsredovisning 2017
   Ladda ner

  Finansiell kalender

  • Årsredovisning 2020
   presenteras den 14 april 2021.
  • Årsstämma 2021
   hålls den 11 juni 2021
  • Delårsrapport kvartal 1 2021
   presenteras den 31 maj 2021.
  • Delårsrapport kvartal 2 2021
   presenteras den 31 augusti 2021.
  • Delårsrapport kvartal 3 2021
   presenteras den 28 oktober 2021.
  • Delårsrapport kvartal 4 2021
   presenteras den 24 februari 2022.

  Årsredovisning och delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag som de publiceras för allmänheten.

  Prospekt

  Bolagsstyrning

  Inledning

  Invajo är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter.
  Efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer Bolaget även att tillämpa Nasdaq First Norths regelverk (Nasdaq First North Growth Market Rulebook).

  Bolagsstämma

  Årsstämma eller, i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Bolagets högsta beslutande organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och ska innefatta beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor. Kallelse till bolagsstämmor sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom publicering på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget upplysa att kallelse har utfärdats genom annonsering i Svenska Dagbladet.

  Rätt att delta på bolagsstämman

  För att ha rätt att delta på bolagsstämman i Invajo ska aktieägarna vara registrerade i den av Euroclear förda aktieboken senast fem dagar före bolagsstämman samt ha meddelat Bolaget sin avsikt att delta på bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen. På bolagsstämman har varje aktieägare rätt att rösta för det antal aktier den innehar. Aktieägaren kan delta personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av ett eller två biträden om detta har meddelats på förhand enligt ovan.

  Styrelsen

  Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman samt Bolagets verkställande organ. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter, utan suppleanter. Det är bolagsstämman som beslutar om styrelsens sammansättning och styrelsen består per dagen för Bolagsbeskrivningen av fyra ledamöter som presenteras mer detaljerat i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Styrelse.
  Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet efterlevs.
  Styrelsen ska särskilt besluta om bland annat Bolagets affärsplan och finansiella mål, större investeringar och finansiella åtaganden, årsredovisningar och delårsrapporter, förslag till hantering av vinst eller förlust, förändringar i redovisningsprinciper, organisatoriska förändringar samt andra frågor med betydande inverkan på Bolaget. Styrelsen ska även löpande utvärdera den verkställande direktörens arbete samt vid behov besluta om entledigande och tillsättning av verkställande direktör.

  Utskott

  Styrelsen har gjort bedömningen att, mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek, det i dagsläget inte är motiverat att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. I samband med att Bolaget växer och en eventuell tillämpning av Koden diskuteras kommer frågor om inrättande av de utskott som följer av en tillämpning av Koden att behandlas.

  Verkställande direktör

  Bolagets tillfälliga verkställande direktör Love Carlsson är ansvarig inför styrelsen och ansvarar för de angelägenheter som faller inom ramen för den löpande förvaltningen av Bolaget, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, såsom framgår av den senast framtagna VD-instruktionen samt fastställd affärsplan och budget. Den verkställande direktören ska även bland annat förse styrelsen med erforderligt informationsunderlag för styrelsens beslut.


  Årsstämma 2020

  Dokument:
  Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och 2020/2023 serie 2

  Fullmaktsformulär årsstämma 2020

  Invajo Technologies AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2020

  Kommuniké Invajo Technologies AB 2020

  Fullmaktsformulär EGM 020

  Bolagsordning

  • Invajo Technologies AB (Publ) Bolagsordning
   3 november 2020
   Ladda ner

  Styrelse

  Erik Wikström

  Styrelseordförande, född: 1966. Styrelsens ordförande sedan 2017.

  Erfarenhet: Erik har över 30-års erfarenhet som entreprenör och riskkapitalist inom teknologibolag. Han har startat bolag så som Icon Medialab, Speed Ventures, Magine TV, FitnessCollection med flera. Erik är för närvarande aktiv i bolaget Result vilket är största ägare och grundare till EpiCenter samt arbetar med att coacha så kallade scale-up bolag samt driva innovation i större företag så som SEB, Vattenfall med flera.

  Pågående uppdrag: European Websites Holding AB (styrelseledamot), Nordkap AB (styrelseordförande), Oakies Irish Bronze Holding AB (styrelseledamot), Keyflow AB (styrelseledamot), Wonderboo AB (styrelseordförande), Raanessa Sweden AB (styrelseledamot), SafeStuff AB (styrelseordförande), PC Redwood Ike Holding AB (styrelseordförande) och Musyncc AB (styrelseledamot) och Svipe AB (styrelseordförande).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Fitness Collection Scandinavia AB (styrelseordförande), Magine AB (vice VD, styrelseledamot), Magine Media Investments AB (styrelseledamot), Magine Holding AB (Extern vice VD, styrelseledamot respektive vice VD), Magine Sweden AB (vice VD, styrelseleedamot respekive extern vice VD), United Industries Stockholm AB (styrelsesuppleant), Werlabs AB (styrelseledamot) och Raanessa Sweden AB (styrelseordförande och anställd).

  Äger mer än fem procent av aktierna i: Raanessa Sweden AB och Raanessa BVBA.

  Innehav i Bolaget: Inget innehav. 66 667  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

  Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja


  Love Carlsson

  Tf. VD, född 1982.

  Erfarenhet: Love grundade Jinderman & Partners (jinderman.se) 2019 efter fem år som professionell investerare med fokus på teknikbolag. Dessförinnan har Love drivit flera bolag inom nöjessektorn. Love har också en bakgrund inom affärssystem som bland annat produktägare & quality assurance.

  Pågående uppdrag: Jinderman & Partners AB (styrelseledamot).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tord Grip Sport & Event, Hantverksdata Norden AB.

  Äger mer än fem procent av aktierna i: Jinderman & Partners.

  Innehav i Bolaget: Love Carlsson och genom helägt bolag Jinderman & Partners innehav: 2 175 775 Aktier i Invajo Technologies AB. 50 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram ”2020/2023” i Invajo Technologies AB.


  Mikael Malm

  Styrelseledamot, född: 1960, styrelseledamot sedan 2017.

  Erfarenhet: Mikael har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom industribranschen. Mikael är för närvarande aktiv som VD och/eller styrelseledamot i flera bolag inom Indutradekoncernen (Colly Flowtech AB, Dominator Pump Aktiebolag, Processpumpar Norden AB, A.G. Johansons Metallfabrik AB). Mikael har även aktuella styrelseuppdrag inom ett flertal startupbolag.

  Pågående uppdrag: Colly Flowtech AB (VD och Styrelseledamot), Dominator Pump Aktiebolag (VD, styrelseledamot), Processpumpar Norden AB (styrelseledamot), Kasai AB (styrelsesuppleant), A.G. Johansons Metallfabrik AB (VD, styrelseledamot), Modular Streams Sweden Aktiebolag (styrelseledamot), Modular Streams Stockholm AB (styrelseledamot) WeAreCube AB (styrelseledamot), Ninjas in Pyjamas Gaming AB (styrelseledamot), Starflow AB (styrelseledamot), CRM Creative Resturant Management AB (styrelseordförande), Dine in the Sky AB (styrelsesuppleant), Sökmotoroptimering Norden AB (styrelseordförande), wrds creations AB (styrelseledamot), Sixteen-O AB (styrelseordförande).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bubbles & Brunch AB (styrelseordförande)

  Äger mer än fem procent av aktierna i: Inget innehav.

  Innehav i Bolaget: 66 667  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. Mikael Malm är befullmäktigad att företräda Felix Granander, ägare till ägare till 1 743 618 aktier i Invajo, i alla angelägenheter som rör Bolaget.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

  Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej


  Susanne Rönnqvist Ahmadi

  Styrelseledamot, född 1975. Styrelseledamot sedan 2020.

  Erfarenhet: Susanne Rönnqvist Ahmadi har över 20 års erfarenhet av företagsledningsfrågor. Hon är för närvarande Vice President of International Marketing i HubSpot Inc, och har tidigare varit verksam i bolag som bland annat Klarna Bank AB (publ) som Vice President of B2B Marketing, Projectplace (del av Planview Inc.) som Global Marketing Director och VMware i egenskap av Senior Nordic Marketing Manager.

  Pågående uppdrag: Aktiebolaget Barkab Elektronik (styrelsesuppleant), Barkab Component Aktiebolag (styrelsesuppleant), Anglais Holding AB (styrelseledamot) samt By Vigo Sweden AB (styrelsesuppleant).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

  Äger mer än fem procent av aktierna i: -

  Innehav i Bolaget: Inget innehav.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

  Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja


  Hans Isoz

  Styrelseledamot, född: 1972, styrelseledamot sedan 2020.

  Erfarenhet: Hans Isoz har erfarenhet inom finansmarknaden och företag i publik miljö samt en industriell kompetens inom media och mjukvara. Han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm/Wharton samt en magisterexamen från Stockholms universitet. Tidigare uppdrag innefattar bland annat VD på Image Systems AB (publ), CFO på Bonnier Entertainment, VD på TV4 Interaktiv och analytiker på Swedbank (publ). Hans Isoz arbetar idag sedan tre år tillbaka som privat investerare.

  Pågående uppdrag: S4K Research Aktiebolag (styrelseordförande), Tony Johansson Stormarknad AB (styrelseledamot) Bostadsrättsföreningen Iverson (styrelseledamot)

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Phil’s Burger AB (extern verkställande direktör), Bostadsrättsföreningen Fanan 4 (styrelseledamot), Image Systems AB (Extern verkställande direktör), RemaSawco Aktiebolag (Styrelseordförande), Image Systems Nordic AB (verkställande direktör, styrelseordförande), RemaSawco international AB (Styrelseledamot).

  Äger mer än fem procent av aktierna i: S4K Research AB.

  Innehav i Bolaget: 66 666   teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. Innehar 120 000 aktier i bolaget.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

  Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja


  Ledning

  Love Carlsson

  Tf. VD, född 1982.

  Erfarenhet: Love grundade Jinderman & Partners (jinderman.se) 2019 efter fem år som professionell investerare med fokus på teknikbolag. Dessförinnan har Love drivit flera bolag inom nöjessektorn. Love har också en bakgrund inom affärssystem som bland annat produktägare & quality assurance.

  Pågående uppdrag: Jinderman & Partners AB (styrelseledamot).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tord Grip Sport & Event, Hantverksdata Norden AB.

  Äger mer än fem procent av aktierna i: Jinderman & Partners.

  Innehav i Bolaget: Love Carlsson och genom helägt bolag Jinderman & Partners innehav: 2 175 775 Aktier i Invajo Technologies AB. 50 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram ”2020/2023” i Invajo Technologies AB.


  Adam Bäckström

  CFO

  Erfarenhet: Adam Bäckström har en kandidatexamen i företagsadministration från Kristianstad universitet och har tidigare varit verksam som redovisningschef i Gycom Nordic AB samt ekonomi- och logistikchef i Enequi AB.

  Pågående uppdrag: XCI AB (styrelseordförande).

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bundling AB (styrelseordförande).

  Äger mer än fem procent av aktierna i: XCI AB.

  Innehav i Bolaget: 75 000  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 1. Innehar 22 000 aktier i bolaget.


  Mattias Kjellman

  Auktoriserad revisor
  Grant Thornton


  Certified Advisor

  Eminova Fondkomission AB
  adviser@eminova.se
  Tel 08-684 211 10

  IR-Kontakt

  Vid frågor rörande Investor Relations, vänligen kontakta:

  Love Carlsson, tf VD
  love.carlsson@invajo.com

  Adam Bäckström, CFO
  adam@invajo.com
  +46 730 26 68 26

  Prenumerationstjänst

  Receive company data continuously to your inbox.