Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
20 maj 2021
Tid
09:00 - 12:00

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet, Sveriges största kemiindustrikluster, och ledande skogsindustrier. Dessa industrier producerar bland annat drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt. Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan vi ställa om till en mer hållbar industri – för hela Sverige.

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. Detta seminarium sätter fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett sådan framtida system, och vad som krävs för att forma det.

Det här är det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenteras av det 10-åriga samverkansinitiativet Klimatledande Processindustri vars vision är att skapa en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Initiativet drivs inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret av Johanneberg Science Park i Göteborg i samarbete med RISE, samt med stöd från Vinnova, Västra Götalandsregionen och klustrets medlemmar.

Anmälan sker via Bioinnovations hemsida genom att klicka här!

Program 20 maj
09:00 Välkommen och introduktion!
Hur ser regionens omställningsbehov ut för att nå fossiloberoende och vilka förutsättningar finns?
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
Hanna Paradis, Klusterledare, Johanneberg Science Park
Magnus Andersson, Processledare, RISE

Biobaserade råvarors roll nu och på sikt. Vilken roll kan produkter från skogen spela inom kemi- och petroleumindustri?
Maria Grahn, Senior forskare, Chalmers

Västra Götalandsregionens målsättningar med skoglig bioekonomi
Helena L Nilsson, Regiondirektör, Västra Götalandsregionen

09:35-11:30 Parallella sessioner
Session 1: Regionens råvaror och framtida målprodukter
Perspektiv på tillgång, kvalitet och pris på skoglig råvara relevant för regionen, och relation till andra omställningsavgörandeavgörande resurser
Tomas Rydberg/Josefin Gunnarsson, IVL
Simon Harvey, Professor, Chalmers

Avvägningar kring framtidens målprodukter i regionen: Drivmedel, specialkemikalier, plaster eller något annat?
Olov Öhrman, Avdelningschef Forskning och Utveckling, Preem
Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp
Ytterligare representanter från petroleum- och kemiindustrier presenterar.

Session 2: Lovande teknologier för skogliga råvaror och andra omställningsbehov för regionen 
Lovande tekniska processvägar för kemi- och petroleumindustrier – och vem kan leverera dem?
Henrik Brodin, Strategic Business Development Manager, Södra
Martin Hedberg, Forskare, RISE

Vad krävs för omställning till skogliga värdekedjor i praktiken?
Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef, IKEM
Kristina Jonäng, Regionråd, Västra Götalandsregionen
Ytterligare representanter från forskningsinstitut presenterar.

11:30-12:00 Sammanfattning och avslut
Sammanfattande samtal med regionala aktörer: Vilka budskap kan formas från regionen?
Representanter från Västra Götalandsregionen och regionens industrier samtalar.

Hur tas seminariet vidare?
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
Hanna Paradis, Klusterledare, Johanneberg Science Park
Magnus Andersson, Processledare, RISE

Anmälan sker via Bioinnovations hemsida genom att klicka här!

 

klimatledandeprocessindustrilogotyptextochbild1681.jpgbioinnologohorizocolor.png

Johanneberg Science Park AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.