Invajo - Events tool
Plats
Eslöv Medborgarhuset
Datum
13 maj 2019
Tid
08:30 - 16:30

Bo Nilsson

Bo Nilsson

”Musik och hälsa”

Olika slag av musikaktiviteter har visat sig betydelsefulla för individens hälsa och välbefinnande och för vår möjlighet att kommunicera med andra. Bo Nilsson kommer att med exempel från några olika musikprojekt diskutera delaktighet, hälsa och möjligheter i relation till musikaliska aktiviteter hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Presentation

Bo Nilsson är docent i musikpedagogik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet och fram till 2017 biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, där han arbetat inom lärarutbildning och folkhälsopedagogik och gett kurser i Musik och Hälsa. Hans forskning innefattar barns musikaliska skapande, musik, delaktighet och hälsa, ungdomskultur och populärkultur. Bo är internationellt verksam i Commission for Music in Special Education and Music Therapy. Bo var redaktör för boken Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet (2017), där han representeras av kapitlet Den Livsviktiga musiken.

Läs mer:

Nilsson, B. (2017). Den livsviktiga musiken - Delaktighet, hälsa och funktionsmöjligheter. I
Nilsson, B & Clausson, E (Red.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och
ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet. Kristianstad University Press.
Kristianstad. 65-78.
Ladda ner fulltext

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1106143/FULLTEXT01.pdf

 

Nilsson, Bo (2013). Den relationella musiken. I J. Aspelin (Red.) Relationell
specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. 125-141.
Ladda ner fulltext

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633773/FULLTEXT01.pdf

 

default