Invajo - Events tool
Plats
Svenska Mässan
Datum
5 november 2019
Tid
08:30 - 14:30

Valbart pass Workshoppar/Seminarier

Här kan du läsa mer om de olika workshoparna och seminarierna som CSR Västsveriges medlemmar erbjuder under konferensen. Du väljer workshop/seminarium när du bokar din biljett - välj biljett med namnet på den verksamhet som håller i den programpunkten som du vill gå på!



Workshop med Realstars: Hur kan ditt företag bidra till ett näringsliv fritt från trafficking?

En workshop för dig som representerar näringslivet och som vill förstå hur företag praktiskt kan arbeta mot trafficking. Syfte med workshopen: 

 • Sprida kunskap kring resultatet från studien: svenska börsbolags arbete mot sexuell exploatering
 • Lyfta fram några goda exempel
 • Inspirera till aktiv handling hos varje deltagande organisation och därigenom bidra till att FN:s hållbarhetsmål 5.2: Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 

Workshop med cDOC: Gör ditt hållbarhetsarbete avseende kemikaliehantering enkelt & kul!

En workshop för dig som vill förenkla hållbarhetsarbetet avseende kemikaliehantering.
Detta går vi igenom:

 • Vilka lagar ska vi som organisation förhålla sig till.
 • Vilka arbetsmoment måste genomföras?
 • Hur går arbetet till i praktiken.
 • Kort genomgång av vår molntjänst.

 

Seminarium med Hand in Hand: Goda exempel på hur företag skapar affärsvärde av sitt CSR engagemang

Ett seminarium för dig som arbetar med hållbarhet, kommunikation och HR lett av Hand in Hand – hållbar fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap.

Företagens arbete med social hållbarhet ökar och företag förväntas ta alltmer ansvar. FN:s hållbarhetsmål nummer 17 handlar specifikt om samarbete mellan företag, myndighet och organisationer för att skapa en bättre värld. Hand in Hands seminarium handlar om hur CSR engagemanget kan skapa värde både internt och externt hos företaget. Ta del av goda exempel på hur företag stärker medarbetares lojalitet och trivsel genom engagemanget. Dessutom delar vi med oss av en mängd tips på hur företag stärker sitt varumärke genom aktiviteter kopplade till engagemanget. Tillsammans kan vi förändra världen. Gör engagemanget till ett affärsmässigt beslut och räkna hem investeringen.
 
Välkomna!



Seminarium med Söderberg & Partners: Vet du om din pension och dina privata besparingar är hållbara placeringar?

Både företag och privatpersoner kan påverka omvärlden genom sitt sparande. På det här seminariet lär du dig mer om hur du kan göra skillnad via ditt privata sparande eller via dina tjänstepensionslösningar. Hur gör man? Hur vet jag att mina pengar placeras hållbart? Vill och bör jag placera i fonder?

Pengar ska placeras någonstans! Söderberg & Partners utvärderar och betygsätter pensionsbolag och fonder och hjälper till att välja det bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete. På seminariet berättar vi om hur hållbarhet konkret kan bedrivas i en aktiefond inom följande kategorier:

 • Bäst i klassen – ökar ägandet i de bolag som visar sig prestera bäst inom en viss kategori
 • Engagemang och aktiv påverkan – utnyttja din makt som ägare
 • Exkludering – till exempel vapen och tobak
 • Hållbara temainvesteringar – investerar i bolag som verkar inom områden som vattenrening, energiteknik eller mikrolån
 • Normbaserad screening – val av investeringar utifrån om dessa förbundit sig att följa vissa internationella normer såsom Global Compact
 • Påverkansinvesteringar – investerar i företag eller organisationer som bedriver ett aktivt påverkansarbete

Ta makten över ditt sparande, välkommen till vårt seminarium!


 
Seminarium med Gullers: Hur pratar vi om trygghet utan att otryggheten ökar?

Kommunikation spelar roll. Ju mer vi pratar om en sak, desto mer tänker vi på den. Men effekterna blir inte alltid de vi först önskade. Vad händer till exempel när vi pratar om trygghet i bemärkelsen frånvaron av våld och brott? Blir vi mer trygga eller ökar otryggheten? Vilken roll spelar politiker, media, polis och säkerhetsbranschen för vilka känslor som slår rot? Finns det olika sätt att prata som ger olika resultat?

Vi bjuder in till ett seminarium för att belysa och diskutera hur vi kan prata om trygghet utan att känslan av otrygghet ökar. Med utgångspunkt i kunskap och erfarenhet identifierar vi tillsammans med er möjliga vägar fram mot ett samtal som ökar tryggheten

Välkommen!

 

Seminarium med Rädda barnen: Visste du att genom att arbeta för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, kan du även bidra till ditt företags framgång?

När barn växer upp långt ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda påverkar det inte bara barnets framtid utan även samhället i stort. Därför gynnar det alla delar av samhället att olika aktörer samverkar för barnens rättigheter. Rädda Barnen har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med näringslivet för att på olika sätt bidra till synbara förbättringar för barn som lever i utsatthet. Det har både inneburit att företag bidragit ekonomiskt till våra direkta insatser men även att medarbetare tillsammans deltar i Rädda Barnens olika verksamheter. Rädda Barnen har sett hur det bland annat ökat teamkänslan när flera medarbetare involveras i företagets hållbarhetsarbete. Det ger även en möjlighet att levandegöra företagets värderingar.

Under seminariet kommer du att lära dig om:

 • Hur barns utsatthet i Göteborgsregionen ser ut
 • På vilket sätt kan det bli lönsamt för ditt företag att bidra till att ge alla barn lika förutsättningar
 • Exempel framgångsrika samarbeten

 

 

Du väljer workshop/seminarium när du anmäler dig till konferensen - välj den biljett med namnet på den verksamhet som håller i den programpunkten som du vill gå på! Alla biljetter är heldagsbiljetter.