Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
25 mars 2021
Tid
13:00 - 14:30

BeSmå

Beställarnätverket Småhus är ett innovationsnätverk med Energimyndigheten som initiativtagare. Syftet med BeSmås arbete är att skapa en dialog och driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen i både nya och befintliga småhus. Nätverket är öppet och inkluderande för professionella aktörer som verkar för utveckling av småhussektorn, och medlemmarna bidrar med finansiering till nätverket i form av egen tid. Koordineringen av BeSmå finansieras av Energimyndigheten.

Syfte och mål
Följande mål har satts upp för nätverket BeSmå:

 • Minska beroendet av energi i form av värme och el i småhussektorn, och samtidigt arbeta för en minskad påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.
 • Minska småhusbeståndets belastning på energisystemet genom att bland annat möjliggöra för ökad flexibilitet i elnätet, effektutjämning och minskat effektbehov.
 • Utveckla metoder och verktyg för att undanröja hinder och dra nytta av drivkrafter för en resurseffektiv energianvändning i småhussektorn.
 • Skapa förutsättningar för en tidigare marknadsintroduktion av system och produkter som möjliggör för en resurseffektiv energianvändning.
 • Skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö
Syftet med BeSmås aktiviteter är att:
 • Ge småhustillverkare, andra aktörer som ingår i nätverket samt småhusägare underlag för mer välinformerade beslut inför investeringar avseende resurseffektiv energianvändning.
 • Påskynda utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, produkter, metoder, system och processer utifrån nätverksmedlemmarnas och småhusägares behov. Det sker genom att initiera och planera teknik- och innovationsupphandlingar, demonstrationsprojekt, teknikutveckling, driva forskning- och utvecklingsprojekt, samt genom utveckling av metoder för marknadsintroduktion, utvärdering, analys m.m.
 • Arrangera nätverksaktiviteter och fungera som en mötesplats där företag, myndigheter, akademi, intresseorganisationer och andra relevanta aktörer kan träffas och diskutera behov av utveckling och kompetenshöjande insatser inom resurseffektiv energianvändning i småhussektorn.
 • Bidra med informations- och utbildningsinsatser utanför nätverket genom att sprida information, kunskap och erfarenheter och resultat från utvecklingsinsatser genomförda inom nätverket.
 • Koppla nätverket och dess medlemmar till Energimyndi
 • ghetens pågående arbete med sektorsstrategierna och Renoveringsvågen m.m.
 • Arbeta med fördjupningsområden i syfte att engagera och inkludera fler kompetenta aktörer nationellt som kan bidra i sektorns utvecklingsfrågor.

Organisation

BeSmå har ett råd och två referensgrupper, en för nyproduktion och en för befintliga småhus. I rådet deltar BeSmås koordinatorer, Energimyndigheten, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Villaägarnas Riksförbund. Nätverket koordineras av Anthesis, på uppdrag av Energimyndigheten.

Aktiviteter sker såväl inom respektive referensgrupp, som gemensamt i de båda grupperna där så är relevant för hela småhussektorn. Separata möten med deltagarna i rådet sker för att styra den övergripande inriktningen på arbetet inom BeSmå.

Medlemmar

Medlemmar referensgrupp nyproduktion


Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen
Anders Carlsson, Derome
Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen
Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan
Urban Landmark, Skandinaviska Eco Hus
Leif Sjöskog, Trivselhus
David Ulinder, Götenehus
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Niklas Sjödén, Elitfönster
Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Medlemmar referensgrupp befintliga småhus

Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen
Håkan Larsson, Villaägarnas Riksförbund
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Niklas Sjödén, Elitfönster
Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Mats Danielsson, Energi- och klimatrådgivare Göteborgs stad
Helen Magnusson och Hans Söderström, Installatörsföretagen
Britta Permats, Svensk Ventilation
Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet

Koordinering

Koordinator av nätverket är Agneta Persson, Anthesis. Hon bistås i koordineringsarbetet av Hanna Westling och Sanna Börjeson, även de anställda på Anthesis.

Agneta.Persson@anthesisgroup.com 
Hanna.Westling@anthesisgroup.com  
Sanna.Borjeson@anthesisgroup.com 

 

 

besmalogga.jpg