Invajo - Events tool

Årsmöte Piteå IF DFF

Online
22 mars 2021
18:30
Lägg i kalender
Arrangör
Piteå IF DFF
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
22 mars 2021
Tid
18:30

Varmt välkommen till Årsmöte för Piteå IF DFF

På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom. Instruktioner för mötets genomförande samt zoomlänk kommer att skickas ut via mail tillsammans med sedvanliga handlingar söndag 21/3.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns också tillgängliga för medlemmarna att hämta på kansliet en vecka före årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen

 

Dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Fastställande av röstlängd för mötet.

3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.    Fastställande av föredragningslista.

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9.    Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.  Fastställande av medlemsavgifter.

12.  Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhets/ räkenskapsår.

13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14.  Val av

            a) PIF Damfotbolls ordförande för en tid av 1 år.

            b) 2 ledamöter för en tid av 2 år.

            c) 1 suppleant för en tid av 2 år.

            d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av 1 år.

            e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

            f) ombud till möten där Piteå IF Damfotboll har rätt att vara representerad genom ombud.

15.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. (Inga beslutsärenden utan endast informationsärenden).

16.  Mötet avslutas.