Invajo - Events tool Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Folkbildningens forskningsdag 2020

Arrangör
Föreningen för folkbildningsforskning
Datum
17 september 2020
Tid
10:00 - 15:00

Folkbildningens forskningsdag 2020 - Tro, hopp och framtid

Varmt välkomna till årets forskningsdag. Årets tema har vuxit fram ur de senaste årets händelser och omställningar och vi är mycket nöjda med dagens medverkande. Folkbildningen har historiskt varit en viktig aktör för demokratins framväxt och organisering. Men på vilket sätt och vilka lärdomar kan vi dra av det just nu? Vår ambition är att belysa framtiden utifrån både tro och hopp och forskning. För vem kommer folkbildningen att vara viktig i framtiden? Hur organiserar vi våra verksamheter och vem styr folkbildningen? På vilket sätt skapar vi inkludering?

Vi är övertygade om att folkbildningen spelar en avgörande roll som möjliggörare för medborgares samhälleliga engagemang. Men vilken forskning behövs för att säkerställa folkbildningens funktion även i framtiden? Hur gör vi för att skapa jämlika förutsättningar att vara med i den framrusande utvecklingen? Vi vill sprida och lyfta aktuell forskning men också väcka frågor kring vilka områden som bör beforskas mer.

Dagen kommer bland annat att belysa ämnen kopplade till styrning av folkbildning, gräsrotsorganisering och civilsamhälleseliter samt nya former av organisering via sociala medier. Konferensen riktar sig både till forskare och verksamma inom folkbildningen. Vi tycker att det är viktigt att de erfarenheter och kunskaper som ledare, verksamhetsutvecklare m fl möter till vardags tas tillvara. De som befinner sig i verksamhet är de som ser nya tendenser och konsekvenser som kan bli aktuella frågor att forska kring. 

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Konferensens upplägg

Med anledning av rådande läge kommer årets konferens genomföras i huvudsak digitalt via konferensverktyget Zoom. Länk för deltagare skickas ut via mejl inför konferensen. Vår ambition är dock att skapa möjlighet för nya samtal och diskussioner trots att konferensen sker i annan form är vanligt. Det kommer göras på två sätt.

1. Vi kommer uppmuntra till anordnande av fysiska träffpunkter runt om i landet där ett antal deltagare kan samlas och ta del av de digitala föreläsningarna tillsammans och diskutera med varandra. Mer information om dessa träffpunkter kommer i augusti.

2. I anslutning till föreläsningar och under vissa av eftermiddagens workshops kommer deltagarna delas in i mindre grupper (digitala ”breakout rooms”) för diskussion och reflektioner.

Konferensen kommer att spelas in och länken kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Program

10:00 Linus Olofsson, ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning, inleder och hälsar alla välkomna

10:10 Föreläsning: Samuel Edquist, professor, Mittuniversitetet talar om styrning av folkbildningen i synnerhet och civilsamhället i allmänhet ur ett historiskt perspektiv. Vilken relation har folkbildningen haft till andra folkrörelser och till privat kapital? Finns myter vi behöver slå hål på kring folkbildningens historia för att kunna förstå vår omvärld och framtid bättre?

10:45 Samtal i mindre grupper

11:00 Föreläsning: Roberto Scaramuzzino, docent i socialt arbete, Lunds universitet talar om Civilsamhälleseliter. Civilsamhället är en arena för delaktighet och medborgerlig mobilisering men hur förhåller civilsamhället sig till begreppet elitism och hur går det att förstå i relation till elitgrupper inom andra samhällsarenor. På vilket sätt påverkar det folkrörelser i vår samtid och framtid?

11:45 Samtal i mindre grupper

12:00 Lunchrast

13:00 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, pratar om nuläget och framtiden för forskning om folkbildning, civilsamhälle och lärande idag med efterföljande samtal med Linus Olofsson utifrån aktuella frågor från folkbildningens organisationer.

13:40 Parallella valbara seminarier.

1. Praktiknära forskning. Filippa Millenberg och Maria Arriaza Hult, doktorander vid Linköpings universitet, leder en workshop om för att nå fram till förslag på praktiknära forskning. Vad är praktiknära forskning? Vilka frågor från folkbildningens vardag är ida mest aktuella och hur kan vi beforska dem? Hur kan man göra för att möjliggöra utbyte mellan akademi och praktik?

2. Framtidsbilder. Workshop med Anna Jonsson och Sara Nilsson från miljöteatergruppen "Sweet dreams” En workshop om att blicka framåt och ge tid för visioner. Tillsammans skapar deltagarna bilder av den värld som de skulle vilja se i framtiden. Det vi inte kan drömma om kan inte heller bli verklighet.

3. Hur påverkar sociala medier organiseringen i civilsamhället? Föreläsning av Noomi Weinryb, docent och lektor, Södertörns högskola. Forskar kring organisering och ansvarsutkrävande, med ett särskilt intresse för gränslandet mellan gräsrotsaktivist och elitengagemang, inklusive nya organisatoriska initiativ via sociala medier jämfört med etablerade organisationer.

14:50 Avslutande reflektion från seminarierna och avslut på dagen

Folkbildningens forskningsdag arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning (FFFF) med stöd av Studieförbunden, RIO - rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Mimerrådet. FFFF är en ideell förening som arbetar för att främja och stimulera forskning om folkbildningens historia och nutida och framtida roller. Vi verkar för att skapa mötesplatser mellan forskare och folkbildare genom att arrangera seminarier och konferenser kring aktuella ämnen. 

Som medlem får du ta del av årsbok, eventuella seminariedokumentationer och får medlemsrabatt på föreningens arrangemang. Vill du bli medlem? Klicka här och fyll i formuläret. Medlemsavgiften är 250 kr per år för enskild medlem, 1900 kr per år för rikstäckande organisation, myndighet, stiftelse och företag, 750 kr per år för regional eller lokal organisation, myndighet, stiftelse och företag. 

Föreningen för folkbildningsforskning använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Föreningen för folkbildningsforskning. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Föreningen för folkbildningsforskning samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.