Motorsågsutbildning A

Dalslands Skogsskola
Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed
Visa på karta
27 oktober 2020
08:15 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Dalslands Skogsskola
Datum
27 oktober 2020
Tid
08:15 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Motorsågsutbildning A

Pris: 2 600 kr per deltagare exkl. moms. Lunch och fika ingår i kursavgiften!

Välj mellan följande utbildningsdatum:

Torsdagen den 1 oktober

eller

Tisdagen den 27 oktober

Totalt 8 platser per utbildningsdag.

Kl 08:15 - 16:00 Teori, praktisk genomgång och övningar samt teoretiskt prov
Kl 12:00 - 13:00 Varm lunch serveras

___________________________________________________________________

Vad ingår i en Motorsågskurs nivå A och vilka krav ställs på deltagande:

Elever måste själva tillse att man har godkänd utrustning för att genomföra praktiska prov. Kontakta oss om det är några frågor kring utrustningskraven. Det ställs inga förhandskrav för att gå kursen men det behövs godkänt på grundnivå innan man går vidare till nästa nivå osv.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten med skjutande respektive dragande kedja. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A enligt de riktlinjer som ställs för att upfylla arbetsmiljöverkets krav. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nybörjare.

Kursen behandlar inte någon form av praktiska moment gällande fällning av träd eller träd i spänn.

Moment:

  • Sågens och användarens säkerhetsutrustning
  • Fällredskap (grundläggande genomgång av tillbehör)
  • Filning och skötsel av sågen
  • Förberedelser före användning av såg
  • Säkerhetsavstånd
  • Olämpliga arbeten
  • Start av såg
  • Skjutande kedja, kapning
  • Dragande kedja, kapning
  • Instick

Dalslands Skogsskola utfärdar efter avslutad kurs (motorsåg, röjsåg) ett intyg i form av ett arbetsbevis/körkort (plastkort). Tappar man bort sitt kort eller behöver ersättningskort av annan orsak utfärdar Dalslands Skogsskola mot en kostnad om 250 kr en dubblett mot uppvisande av legitimation som kan styrkas mot sparade utbildningsliggare.

___________________________________________________________________

Vad gäller för bruk av motorsåg vid yrkesbruk enligt AFS 2012:1

Syfte

1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med motorkedjesågar och röjsågar.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. Föreskrifterna gäller inte användning av motorkedjesågar på skaft eller med riggrör eller sådana tekniska anordningar där en motorkedjesåg ingår som en del av anordningen.

Till vem riktar sig föreskrifterna

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att dessa föreskrifter följs. I 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla dessa personer. Arbetsgivare som utför arbete för egen räkning och den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd undantas från bestämmelserna i: 1. 5–7 §§,

Jfr rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 13, Celex 31989L0655), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s 46, Celex 32001L0045).

1. AFS 2012:1 Utkom i tryck den 1 juni 2012

2. 10 §, Bilaga B om
– ensamarbete, punkt 2,
– instruktioner för arbetet, punkt 3.1 och punkt 4.4, första meningen, och
– kommunikation mellan arbetstagare, punkt 4.4, andra meningen, samt

3. 16–18 §§.

Undantagen i andra stycket gäller dock inte den som använder en motorkedjesåg eller en röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller inom byggnads-och anläggningsarbete. Av 1 kap. arbetsmiljölagen framgår att lagen i vissa fall även tillämpas för andra än arbetstagare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla dessa personer.

Krav på kunskaper

17 § Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas. Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven i andra stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare, se 19 §.

18 § Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet.

Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter

19 § Bestämmelserna i 17 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160).
Övriga bestämmelser utgör föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen. Den som överträder bestämmelserna i 17 § ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen om 10 000 kronor för varje användare.

___________________________________________________________________

Anmälningsvillkor för öppna lärarledda kurser/utbildningar

Avbokning/No-Show
Anmälan är bindande. Av- och ombokningar senast två veckor innan kursstart. Vid sen avbokning eller vid no-show debiteras fullt pris. Av- och ombokningar ska ske skriftligen till info@ettdalslanditillvaxt.se

Om anmäld kursdeltagare fått förhinder och inte har möjlighet att delta på kursen kan platsen överlåtas till annan person. Dock får detta endast göras efter godkännande av eDIT och/eller Gröna Klustret Nuntorp.

Inställd kurs
eDIT/Gröna Klustret Nuntorp förbehåller sig rätten att ställa in en kurs. Skulle detta ske återbetalas inbetalda avgifter och kursdeltagaren meddelas snarast. Ersättningar utöver kursavgifter utbetalas inte.

Betalning
Kursavgiften faktureras senast ca 2 veckor innan kursstart.


Varmt välkommen med din anmälan!