Invajo - Events tool

Kallelse årsmöte Diversity Charter Sweden

Online
23 april 2021
10:00 - 11:30
Lägg i kalender
Arrangör
Diversity Charter Sweden
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
23 april 2021
Tid
10:00 - 11:30

Kallelse årsmöte 2021

Varmt välkommen till Diversity Charter Swedens Årsmöte 2021.


Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
    a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
    b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret 
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. 
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
13. Val av suppleanter för en tid av 1 år 
14. Val av revisorer samt suppleanter 2 år. 
15. Val av valberedning, två ordinarie ledamöter och en suppleant 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
17. Övriga frågor. 

Anmäl deltagande senast den 19 april.


Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2021 och ska skickas till admin@diversitycharter.se

Verksamhets- och förvaltningsberättelse kommer senast en vecka innan årsmötet.

 

Vid årsmöte och har företrädare för medlemsföretag och -organisationer rätt att närvara och yttra sig. Rösträtt tillkommer dock endast valt ombud eller suppleant för denne.
 

Varmt välkommen!


Styrelsen

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Anmälan Medlem
19 april 2021 (23:59)
0
Diversity Charter Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Diversity Charter Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Diversity Charter Sweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.